Nodibinājuma Latvijas Universitātes Fonds privātuma politika un ziedojuma atteikuma un atmaksas noteikumi

I. Vispārīgie noteikumi

1. Latvijas Universitātes fonds (turpmāk – FONDS) privātuma politika (turpmāk – politika) nosaka to, kādus personas datus un kādiem nolūkiem FONDS apstrādā, tajā skaitā nosaka personas datu apstrādes apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un citus ar personas datu aizsardzību saistītus jautājumus.

2. Politikā lietotie termini:

2.1. pārzinis – Fonds, juridiskā adrese: Vaļņu iela 10-2, Rīga, LV – 1050;

2.2. lietotājs – fiziska persona (datu subjekts), kura izmanto ziedošanas portālu Ziedot.lu.lv, un piekrīt sniegt savus personas datus.

2.3. pakalpojums – pakalpojums, kas tiek sniegts lietotājam atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

2.4. lietotāja dati – jebkura informācija par lietotāju, ko norādījis pats lietotājs (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, ziedojuma mērķis, ziedotā summa);

2.5. lietotāja datu apstrāde – darbība vai darbības, kas tiek veiktas ar lietotāja datiem (tai skaitā lietotāja datu apkopošana, saglabāšana, glabāšana izdarīšana, lietošana, pārsūtīšana;

2.6. trešā persona – jebkura persona, kas nav lietotājs, FONDS darbinieks vai pilnvarots datu apstrādātājs.

3. Lietotājam izmantojot FONDS pakalpojumu, apmeklējot interneta vietni ziedot.lu.lv sniedzot FONDS informāciju par sevi, tiek uzskatīts, ka lietotājs ir iepazinies ar šo politiku, ir to izlasījis un sapratis.

4. Politikā izmantotie termini un jēdzieni, kuri ir saistīti ar personas datu aizsardzību, ciktāl tie nav definēti atšķirīgi, atbilst tiem terminiem un jēdzieniem, kas norādīti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā un citos attiecībā uz personas datu apstrādi Latvijā piemērojamajos, spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos.

5. Visa informācija, ko lietotājs sniedz FONDS, ir brīvprātīgi sniegta. Lietotājs personīgi ir atbildīgs par sniegto datu un informācijas pareizību, atbilstību, kā arī piemērojamību.

6. Jautājumi, kas saistīti ar personas datu apstrādi FONDS, nosūtāmi uz e-pasta adresi fonds@fonds.lv.

7. Komunicējot ar lietotāju, FONDS ir tiesīgs veikt papildu pasākumus, lai identificētu, kā arī dokumentētu lietotāja identifikācijas faktu, kā arī dokumentētu sniegtās informācijas vai citas veiktās darbības faktu, ja datu sniedzējs tam ir piekritis.

II. Politikas piemērošanas sfēra

9. Šo politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

9.1. fiziskajām personām – ziedotājiem, kas ir piekritis nebūt anonīms.

9.2. FONDS uzturēto interneta vietņu apmeklētājiem.

10. FONDS rūpējas par lietotāju privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro lietotāju tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu apstrādes likumu, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem piemērojamajiem, spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem privātuma un datu aizsardzības jomā.

III. Lietotāju datu apstrādes tiesiskais pamats un mērķi

11. Lietotāja datu apstrādes tiesiskais pamats ir viens no turpmāk minētajiem:

11.1. saskaņā ar lietotāja piekrišanu;

11.2. likumīgās (leģitīmās) intereses – lai realizētu starp FONDS un lietotāju pastāvošās saistības vai likuma izrietošas FONDS leģitīmās intereses.

12. Lietotāja datu apstrādes mērķi:

12.1. pakalpojuma sniegšana lietotājam;

12.2. lietotāja identifikācija;

12.3. citu Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos noteikto pienākumu un tiesību realizēšana.

13. Lai sniegtu pakalpojumu, FONDS apstrādā šādus lietotāja datus:

13.1. vārdu un uzvārdu;

13.2. personas kodu;

13.3. dzimšanas datumu, ja lietotājam nav personas koda, vai jebkuru citu lietotājam valsts piešķirtu personu identificējošu informāciju (skaitļu kombinācija, vārdu un skaitļu kombinācija u.tml.);

13.4. kontaktinformāciju;

13.5. ziedojuma mērķi;

13.6. ziedojuma summu;

14. Lietotāja dati tiek apkopoti, glabāti un apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

15. FONDS, sniedzot pakalpojumu, rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, no tiem izrietošajiem vai saskaņā ar tiem piemērojamajiem standartiem..

IV. Lietotāju datu drošība un nodošana trešajām personām

16. Lietotāja dati tiek saņemti no paša lietotāja vai tā pārstāvja, kā arī no trešajām personām spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

17. FONDS nodod lietotāja datus trešajām personām šādos gadījumos:

17.1. pienākums nodot lietotāja datus izriet no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem;

17.2. ar lietotāja skaidru un nepārprotamu piekrišanu.

18. FONDS informācijas tehnoloģiju sistēmās ir ieviesti drošības līdzekļi un rīki lietotāja datu aizsardzībai. FONDS lieto visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu lietotāja datu drošību, integritāti un privātumu. FONDS regulāri pārskata veiktos drošības pasākumus un aktualizē izmantotos tehniskos līdzekļus un organizatoriskos pasākumus.

19. Lietotāju datu apstrādes procesā FONDS veic visas nepieciešamās darbības, lai sasniegtu un nepārsniegtu lietotāju datu apstrādes mērķus.

20. FONDS sniedz piekļuvi lietotāju datiem tiem FONDS darbiniekiem, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei. Minētajiem FONDS darbiniekiem ir tiesības apstrādāt lietotāju datus tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei.

21. Personas dati var tikt nodoti citiem norādītajiem saņēmējiem atsevišķu pārziņa normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, tiesisko interešu īstenošanai, kā arī līgumsaistību izpildei:

21.1. juristiem, revidentiem, finanšu konsultantiem un citiem konsultantiem, ja tādi piesaistīti pārziņa darbības uzlabošanai vai pārbaudei;

21.2. Valsts ieņēmumu dienestam.

V. Sīkdatņu apstrāde

22. Lai nodrošinātu FONDS ziedot.lu.lv portāla vietņu pilnvērtīgu darbību, FONDS iegūst
datus par lietotāju, izmantojot sīkdatnes (“Cookies”).

23. Lietotājam ir tiesības mainīt pārlūka iestatījumus, lai sīkdatnes netiek pieņemtas. Šajā gadījumā atsevišķas funkcijas vai rīki FONDS ziedot.lu.lv var nedarboties vai darboties nepilnvērtīgi.

24. FONDS ziedot.lu.lv vietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kuriem FONDS nav atbildīga.

25. Ar FONDS Sīkdatņu apstrādes politiku var iepazīties www.ziedot.lu.lv.

IX. Izmaiņas lietotāju datu apstrādē un apstrādes izbeigšana

26. FONDS glabā un apstrādā lietotāju personas datus, kamēr pastāv šis kritērijis:

26.1. ir spēkā lietotāja piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

27. Nepieciešamības gadījumā lietotājam ir tiesības jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst savus datus, ciktāl tas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem un ciktāl tas neierobežo pakalpojuma nodrošināšanu, kā arī citas FONDS funkcijas, tiesības un pienākumus.

X. Datu subjekta tiesības

28. Lietotājam ir tiesības:

28.1. saņemt informāciju par saviem datiem un šo datu apstrādi no FONDS atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem;

28.2. piekļūt lietotāja datiem, lūgt to labošanu vai dzēšanu, ja to pieļauj spēkā esošie normatīvie tiesību akti;

28.3. iebilst pret lietotāja datu apstrādi;

28.4. uz lietotāja datu pārnesamību;

28.5. pieprasīt savu datu apstrādes pārtraukšanu vai ierobežošanu, ja šāda tiesība izriet no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem un tas neierobežo pakalpojuma sniegšanu, kā arī citas FONDS funkcijas, tiesības un pienākumus;

28.6. atsaukt datu apstrādi, ja tās pamatā ir lietotāja piekrišana. Šādā gadījumā netiek ietekmēts tādas apstrādes likumīgums, kas veikta līdz lietotāja piekrišanas atsaukšanai;

28.7. savu datu apstrādes tiesību pārkāpuma gadījumā pieprasīt, lai persona, kas veic pārkāpumu, pārtrauc šādu datu apstrādes pārkāpumu;

29.8. jebkurā laikā vērsties Datu valsts inspekcijā savu aizskarto tiesību aizstāvībai.

XI. Noslēguma jautājumi

30. FONDS ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus šajā politikā.

31. FONDS interneta vietnē www.ziedot.lu.lv. Lietotājam ir pienākums pārliecināties, ka viņš ir iepazinies ar aktuālo politikas versiju, kas tiek piemērota ikreiz, kad viņš saņem pakalpojumu.

Ziedojuma atteikuma tiesības un atmaksas noteikumi.

Ziedotājam ir tiesības saņemt atpakaļ savu ziedojumu, ja tas LU fondam vairs nav nepieciešams.